مدارک فنی

متن كامل PDF چكیده HTML شماره عنوان ردیف
312 KB 7 kB PGD02B0031 سیستم نیوماتیك در مولدهای دیزلی مرلیس 1
209 KB 8 kB PGD03B0022 ارزیابی اقتصادی تولید برق با مولدهای دیزلی نیروگاهی 2
398 KB 9 kB PGD03B0041 آشنایی با دیزل ژنراتورهای مولد برق اضطراری 3
2,224 MB   PGD04C0011 معرفی بخش تولید نیرو شرکت ماهیار 4
2 MB   PGD04C0021 دیزل ژنراتورهای اضطراری – کارگاهی 5
79KB   PGD05T0041 لوازم یدکی پرمصرف مولدهای MIRRLEES K MAJOR 6
MAH08C0031 ویژه پنجاهمین سالگرد فعالیت شرکت ماهیار 7

برای دریافت مدرک فنی در ستون PDF کلیک راست نموده و گزینه save target as را انتخاب کنید.
برای باز کردن فایل ها به نرم افزار Adobe Acrobat Reader نیاز دارید.