موقعیت شغلی

معرفی
*شماره شناسنامه *فرزند *نام خانوادگی *نام
متاهل مجرد
*وضعیت تاهل *محل تولد *تاریخ تولد *صادره
*زمینه شغلی مورد درخواست * شماره های تماس
نشانی
تحصیلات
*نام موسسه آموزشی *مدرک تحصیلی *رشته تحصیلی *تاریخ پایان *معدل
نظام وظیفه
خرید خدمت
خیر بله
*دارای برگ معافیت پایان خدمت
*آیا تخلف داشته اید؟ کفالت پزشکی
شغل و محل کار فعلی
تعداد کارکنان زمینه فعالیت نام شرکت
تاریخ خاتمه تاریخ شروع شغل /سمت
آخرین حقوق و مزایا حقوق و مزایا نام سرپرست
مسئولیت های شما
آدرس
خیر بله
آیا مجاز به تماس با آخرین کار فرما هستیم؟
شماره تلفن
سابقه کار
تلفن محل کار تا تاریخ از تاریخ عنوان سمت/شغل نام محل کار به ترتیب آخرین محل  
1-
2-
3-
دوره های آموزشی
گواهی پایان دوره محل برگزاری نام موسسه آموزشی تاریخ دوره مدت دوره نام دوره
خیر بله
خیر بله
خیر بله
مهارت ها
زبان خارجی...
مسلط متوسط مبتدی خواندن
مسلط متوسط مبتدی درک مطلب
مسلط متوسط مبتدی مکالمه
زبان دوم
مسلط متوسط مبتدی خواندن
مسلط متوسط مبتدی درک مطلب
مسلط متوسط مبتدی مکالمه
رایانه...
Windows Word Excel MS Project Internet Access
سایر موارد...
معرف ها
خیر بله
آیا با کارکنان این شرکت آشنایی یا نسبت دارید؟
در صورت مثبت بودن با توضیح
لطفا دو نفر (غیر از بستگان درجه 1) که آشنایی کامل به خصوصیات و توانائی های شما را دارند ذکر نمایید
تلفن محل فعالیت نام
همراه شغل نسبت
 
تلفن محل فعالیت نام
همراه شغل نسبت
در صورتی که می خواهید یک نسخه کپی از این فرم را داشته باشید ، لطفا آدرس پست الکترونیک خود را اینجا وارد کنید :